Data Privacy Statement

Privacyverklaring

Welkom op de PRG Crew Portal en hartelijk dank voor uw interesse. Wij hechten veel belang aan de bescherming uw persoonsgegevens (hierna kortweg "gegevens") en uw persoonlijke levenssfeer tijdens uw bezoek aan onze website. Om deze reden willen we u hier informeren over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

We behouden ons het recht voor de inhoud van deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Daarom is het raadzaam onze privacyverklaring regelmatig opnieuw door te nemen. Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als websitebeheerder stuurt, maakt deze pagina gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U ziet in de adresregel van uw browser of uw verbinding met een website versleuteld is. De URL van beveiligde pagina's begint met "https://" in plaats van "http://" en wordt voorafgegaan door een slotpictogram.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling actief is, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet meegelezen worden door derden.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving is:
Production Resource Group AG (hierna "we", "ons")
Bredowstr. 34
22113 Hamburg
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 40 670 886 - 0
E-mail: info@de.prg.com

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen of opmerkingen hebt over de gegevensbescherming in verband met onze website, kunt u de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke bereiken via e-mail op: datenschutz@prg.com

3. Persoonsgegevens

Onder "persoonsgegevens" verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator. Als identificator komen bijvoorbeeld in aanmerking: een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

4. Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verbinden ons ertoe steeds alle voorschriften inzake gegevensbescherming in acht te nemen bij de omgang met gegevens van onze websitebezoekers. We verwerken gegevens uitsluitend voor zover dit nodig is en in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving is toegestaan, om het bezoeken van de website mogelijk te maken.

a. Informatief gebruik van onze website

U kunt onze website bezoeken zonder gegevens over uw persoon te verstrekken. Als u onze website louter informatief gebruikt, vergaren wij geen persoonsgegevens. Gegevens die uw browser verstrekt om het bezoek aan de website mogelijk te maken, en informatie die onze cookies ter beschikking stellen, vormen hierop een uitzondering.

Voor de technische terbeschikkingstelling van de website is het nodig dat wij bepaalde, automatisch verstrekte informatie van u verwerken, opdat uw browser onze website zou kunnen weergeven en u de website zou kunnen gebruiken. Deze informatie wordt telkens als onze website wordt opgeroepen, automatisch geregistreerd en opgeslagen in serverlogbestanden. Deze logbestanden bevatten de volgende informatie: browsertype en browserversie, gebruikt besturingssysteem, referrer-URL, hostnaam van de computer die de website bezoekt, tijdstip van de serveraanvraag, IP-adres.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen weergeven. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. Het opslaan in logbestanden gebeurt om de goede werking van de website te verzekeren. Bovendien gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze technische informatiesystemen te garanderen. Deze doeleinden vormen ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

De gegevensregistratie is een onontbeerlijke noodzaak voor het beheer van de website. Er bestaat bijgevolg geen mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken.

Om ons online aanbod te optimaliseren, maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw eindapparaat. Sommige van de cookies die wij gebruiken, zullen aan het einde van uw browsersessie, dit wil zeggen wanneer u uw browser sluit, weer verwijderd worden (sessiecookies). Andere cookies blijven staan op uw eindapparaat en maken het mogelijk uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). De geplaatste cookies verzamelen en verwerken op individuele basis gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen.

Voor zover door ons geplaatste cookies ook persoonsgegevens verwerken, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen bij een optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en efficiënte invulling van het websitebezoek.

Denk erom dat u uw browser zo kunt instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies. Uw browser biedt u de mogelijkheid individueel te beslissen of u een cookie aanvaardt dan wel cookies in bepaalde of alle gevallen te weigeren. Elke browser heeft een eigen manier om cookie-instellingen te beheren. Raadpleeg het helpmenu van uw browser om te weten welke werkwijze uw browser hanteert en hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Een algemeen bezwaar tegen cookies voor doeleinden van onlinemarketing kan bij tal van diensten worden gemaakt, met name in geval van tracking via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/. Het is bovendien mogelijk de opslag van cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Dit kan tot gevolg hebben dat u niet alle functies van het online aanbod kunt benutten.

b. Bij het registreren

Onze website biedt bezoekers de mogelijkheid zich te registreren als eenmanszaak of aanbieder van personeelsdiensten/productiebedrijf. Bij de registratie wordt u verzocht ons verscheidene persoonsgegevens te verstrekken, waaronder persoonlijke gegevens, adres, beroepservaring en kledingmaten. Het doel van deze gegevensvergaring is na te gaan of een contractuele samenwerking tussen u en ons kan worden overwogen. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG (voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst). U verstrekt uw persoonsgegevens vrijwillig. U bent niet verplicht ons uw gegevens mee te delen. De verplichte velden, die aangeduid zijn met een sterretje (*), moeten echter ingevuld worden, anders is registratie niet mogelijk.

c. Bij het aanmelden

Na een succesvolle registratie kunt u inloggen op de website en het niet-openbare deel bezoeken. Daarvoor dient u een e-mailadres en een wachtwoord op te geven. De gegevensverwerking steunt op artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of ter voorbereiding van een overeenkomst toestaat.

5. Recht van herroeping en bezwaar

U hebt overeenkomstig artikel 21 van de AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van ons of van een derde partij, indien hiervoor redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie of indien het bezwaar gericht is tegen algemene of op u afgestemde direct marketing. Voor het laatste geval geniet u een algemeen recht van bezwaar, dat wij respecteren zonder dat hiervoor een specifieke situatie dient te worden opgegeven.

Indien u uw recht van herroeping of bezwaar wenst in te roepen, kunt u ons een e-mail sturen op het adres info@de.prg.com of langs een andere weg contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 1).

6. Verstrekking van de gegevens aan een derde / ontvanger van de gegevens

Uw bij ons opgeslagen gegevens worden vertrouwelijk behandeld en kunnen slechts geraadpleegd worden door die personen die uw gegevens nodig hebben voor uw activiteiten bij PRG (bijvoorbeeld crewbookers).

7. Gebruik van webfonts van Google

Voor een uniforme weergave van de lettertypes maakt deze pagina gebruik van zogenaamde webfonts die door Google ter beschikking gesteld worden. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Daartoe moet uw browser een verbinding maken met de server van Google. Google weet dan dat onze website opgeroepen werd vanaf uw IP-adres. Het gebruik van Google-webfonts gebeurt in het belang van een uniforme en attractieve weergave van ons online aanbod. Dat is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

Als uw browser webfonts niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Google is gecertificeerd: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Active.

Meer informatie over Google-webfonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

8. Rechten van de betrokkene

Met betrekking tot de door ons verwerkte gegevens geniet u de volgende rechten:

- recht op inzage in de bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens overeenkomstig artikel 15 van de AVG;
- indien uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, recht op rectificatie respectievelijk vervollediging van deze gegevens overeenkomstig artikel 16 van de AVG;
- recht op wissing en vergetelheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens overeenkomstig artikel 17 van de AVG;
- recht op beperking of blokkering van de verwerking van uw persoonlijke gegevens overeenkomstig artikel 18 van de AVG;
- desgevallend recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 van de AVG;
- recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 21 van de AVG;
- recht uw eventueel gegeven toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3 van de AVG;
- recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 van de AVG.

9. Wettelijke of contractuele verplichting gegevens te verstekken

U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht ons uw gegevens te verstrekken. Houd er wel rekening mee dat wij bepaalde gegevens van u nodig hebben om de op de website aangeboden diensten te kunnen vervullen. Wij hebben bijvoorbeeld uw IP-adres nodig om deze website in uw browser te kunnen weergeven.

10. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

0%