Terms Of Use

Gebruiksvoorwaarden voor het online platform “PRG CREW PORTAL” van PRG Group

De bedrijven in de PRG Group wensen het online platform “PRG CREW PORTAL” te gebruiken om sneller en effectiever informatie en documenten uit te wisselen tussen PRG en PRG’s zakelijke partners. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de PRG Crew Portal. Ze bepalen het gebruik van www.crew.prg.com samen met alle subdomeinen van dit domein en hun toepassingen.

 

1.Definities en Wettelijke Status

1.1. Gebruikers

(1) Met betrekking tot de PRG CREW PORTAL en de beschikbare toepassingen op deze website, verwijst de term ‘Gebruikers’ naar de Platform Deelnemers en Production Resource Group, LLC Group Companies (hierna PRG).

 

“Platform Deelnemer” verwijst naar leveranciers die akkoord zijn gegaan met onze Gebruiksvoorwaarden en hun gegevens in de Crew Databank hebben ingegeven in overeenstemming met sectie 7 van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

De term “Group Companies” verwijst naar de entiteiten waarin PRG een direct of indirect eigendomsbelang heeft van meer dan 50% die akkoord zijn gegaan met de geldige Gebruiksvoorwaarden. Elke  Group Company handelt als een afzonderlijke juridische entiteit voor eigen rekening.

 

(2) Voor zover ze communiceren of zaken afhandelen met elkaar via de PRG CREW PORTAL, verlenen de Gebruikers elkaar het recht om dat te doen op basis van de geldige Gebruiksvoorwaarden. De algemene en special voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op Gebruikers die de toepassingen op de PRG Crew Portal gebruiken om contact met elkaar te leggen.

 

1.2 Leverancier Platform Operator (Platform Operator)

(1) PRG zal het leveranciersplatform PRG CREW PORTAL en haar toepassingen expoloiteren als Platform Operator.

 

(2) In zijn functie als zodanig, is de Platform Operator niet betrokken bij de zakelijke transacties en contracten tussen Gebruikers. Het biedt de technische voorzieningen voor het gebruik van de PRG CREW PORTAL voor zakelijke contacten en uitwisseling, stelt de gerelateerde toepassingen beschikbaar en draagt verantwoordelijkheid voor de diensten en toepassingen die nodig zijn om het platform te bedienen.

 

(3) Het zakelijke contact, het aangaan van een contract en de uitvoering van contracten aangegaan via het gebruik van de PRG CREW PORTAL en haar toepassingen beschikbaar op deze website, vinden uitsluitend plaats tussen de Gebruikers. De Platform Operator is niet verantwoordelijk voor de informatie en gegevens uitgewisseld tussen de Platform Deelnemer en de respectievelijke Group Company in de context van het zakelijke contact.

 

1.3. Communicatie

Communicatie vindt plaats, ofwel binnen het platform door gegevens te plaatsen in een bepaalde toepassing of door elektronische verzending (bv. via e-mail) naar de communicatiefaciliteit van de ontvanger.

 

2. Toepassingsgebied

(1) De geldige Gebruiksvoorwaarden bevatten voorwaarden waarmee de Platform Operator en de Gebruikers akkoord zijn gebonden te zijn en die van toepassing zijn op het gebruik van de PRG CREW PORTAL, haar toepassingen, informatiediensten en bijhorende vormen van elektronische communicatie.

 

(2) De Platform Operator en de Platform Deelnemers maken gebruik van de toepassingen en informatiediensten van de PRG CREW PORTAL om individuele zakelijke contacten en transacties tot stand te brengen.

 

(3) De inhoud van de individuele zakelijke contacten en transacties tussen Platform Deelnemers en een PRG Group Company, zijn onafhankelijk van de Gebruikvoorwaarden van de PRG CREW PORTAL en zijn gebonden aan de overeenkomst tussen de Gebruikers in elk specifiek geval.

 

3. Geoorloofd gebruik van de PRG CREW PORTAL

(1) De Gebruikers Entiteit stemt ermee in om de PRG CREW PORTAL uitsluitend te gebruiken voor de beoogde doelstellingen.

 

(2) De Platform Operator en de Gebruikers stemmen ermee in om geen wettelijk ongeoorloofde (illegale) inhoud te plaatsen op de PRG CREW PORTAL of de PRG CREW PORTAL te gebruiken om dergelijke inhoud door te geven.

 

(3) Indien legitieme claims zouden worden ingediend door derden tegen de Platform Operator omwille van illegale inhoud geplaatst of doorgegeven door de Gebruikers in strijd met subsectie 2, vrijwaart de Gebruiker de Platform Operator en zal deze vrijstellen van alle dergelijke claims van derden.

 

4. Communicatiefaciliteiten en communicatieverantwoordelijkheden

De partijen zien af van de toepassing van de vereisten voor elektronische zakelijke transacties vervat in § 312e (1) nos. 1-3 en sent. 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek. [KD1] 

 

5. Uitwisseling en geldigheid van Verklaringen

(1) Een elektronisch bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de ontvanger bij ontvangstbevestiging.

 

6. Crew Databank

(1) De Crew Databank faciliteert de centrale administratie van alle stamgegevens met betrekking tot de Gebruikers van de PRG CREW PORTAL.

 

(2) Alle toepassingen die stamgegevens vereisen voor procesbeheersingsdoeleinden zijn afhankelijk van de stamgegevens zoals ingegeven door de Platform Deelnemer.

 

7. Administratie en Gebruikersautorisaties

(1) De Platform Deelnemer die de PRG CREW PORTAL en de bijhorende toepassingen gebruikt, bevestigt bevoegd te zijn om zaken te doen met de Group Companies.

 

(2) De Gebruikers in de Group Companies zijn op een dezelfde manier bevoegd.

 

8. Kosten

(1) De Platform Operator stelt zelfontwikkelde toepassingen en informatiediensten ter beschikking voor gebruik op een kostenneutrale basis aan Gebruikers Entiteiten op de PRG SUBRENTAL PORTAL.

 

(2) Elke partij zal haar eigen kosten dragen die ontstaan zijn in verband met het gebruik van de PRG SUBRENTAL PORTAL.

 

9. Beveiligingsverplichtingen. Foutopsporing en – vermijding

(1) De Platform Operator en de Gebruikers komen overeen dat ze op elk moment gebruik maken van de modernste technologie om de communicatievoorzieningen te beveiligen tegen onbevoegde toegang door derden, onbevoegde overdracht van informatie of ander misbruik, verlies van input- en outputgegevens, onbevoegde aanpassing van gegevens, vertragingen in de verzending van berichten en de vernietiging van elektronische informatie. Daarnaast komen ze overeen om gepast te reageren op veranderende technische vereisten en wijzigingen in de procedures gebruikt op de PRG Crew Portal en om deze te implementeren binnen een redelijke termijn. De Gebruikers zullen worden geïnformeerd door de Platform Operator met betrekking tot de speciale vereisten van laatstgenoemde, indien van toepassing.

 

(2) De partijen komen overeen om adequate beveiligingsprocedures en -maatregelen te hanteren en deze op een state-of-the-art niveau te houden. Dit omvat het verifiëren van de geloofwaardigheid van de oorsprong en de integriteit van ontvangen berichten. 

 

(3) Om misbruik te voorkomen, zullen de partijen ervoor zorgen dat zorgvuldigheid wordt gebruikt bij het uitgeven, verzenden, archiveren en geheimhouden van wachtwoorden of andere toegangscodes. Met name toepassingen beveiligd met een wachtwoord, worden altijd beëindigd voordat ze de monitor verlaten. Als een partij redenen heeft om aan te nemen dat onbevoegde personen toegang hebben gekregen tot een wachtwoord, moet het wachtwoord onmiddellijk worden gewijzigd. In het geval dat een derde persoon een toegangsautorisatie gebruikt van de Gebruikers om toegang te krijgen tot de PRG CREW PORTAL, zullen de aldus afgegeven verklaringen worden toegerekend aan de Gebruikers. Een dergelijke toerekening zal niet plaatsvinden wanneer de Gebruikers kunnen bewijzen dat de verklaring niet van oorsprong is en dat zij niet wettelijk aansprakelijk is voor misbruik van de toegangsautorisatie.

 

(4) De partijen zijn zich bewust van de risico’s verbonden aan het online gebruik van softwareproducten.

 

(5) De Platform Operator zal proberen ervoor te zorgen dat de gebruikte software in verband met de PRG CREW PORTAL zo vlot mogelijk werkt. De Gebruikers zijn echter bewust dat de stand van de techniek niet toelaat dat de ontwikkeling van software volledig foutloos is.

 

(6) In het geval van een storing van het communicatiesysteem, is elke partij verplicht alle middelen van foutidentificatie en foutpreventie die beschikbaar zijn aan te wenden om de schade tot het minimum te herleiden. Dit is echter enkel van toepassing voor zover de inspanning in verband met de maatregelen niet onredelijk onevenredig is met het minimaliseren van de daardoor bereikbare schade.

 

10. Richtlijnen voor Gegevensbescherming

(1) De Gebruikers verlenen toestemming aan de Platform Operator en de Group Companies om alle opgeslagen gegevens met betrekking tot de Gebruikers te bewaren, te verwerken en te gebruiken in verband met de zakelijke contacten en de uitvoering van contracten.

 

(2) De persoonlijke gegevens en de informatie verzameld in de context van deze overeenkomst en de toepassingen van de PRG CREW PORTAL zullen uitsluitend gebruikt worden voor de doeleinden van gebruikersbeheer en om de degelijke functionering en werking van de PRG CREW PORTAL te verzekeren. De verwerking of gebruik van persoonsgegevens verzameld in dit verband zal gebeuren in strikte overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

11. Archivering en Bewaren

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het naleven van (wettelijke en andere) verplichtingen voor het bewaren en correct archiveren van handelsdocumenten. Voor dit doel hebben de Gebruikers het recht om geplaatste documenten en documenten die op haar eigen dragers voor gegevensopslag zijn overgedragen, op te slaan.

 

12. Beveiliging van Bedrijfs- en Handelsgeheimen

(1) De Platform Operator en de Gebruikers stemmen ermee in de strikte geheimhouding te bewaren van de hieronder gedefinieerde vertrouwelijke eigendom; ze verbinden zich ertoe om deze eigendommen niet aan derden bekend te maken of openbaar te maken, om deze uitsluitend te gebruiken voor de contractueel beoogde doeleinden, en om alle gepaste maatregelen te nemen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst om het geheim van de vertrouwelijke eigendom te bewaren en om openbaarmaking ervan te voorkomen.

 

(2) De term "vertrouwelijke eigendom" omvat, zonder beperking, alle documenten, inclusief de geldende Gebruiksvoorwaarden, alle gegevens, informatie en alle kennis die de Platform Operator of de Gebruikers bijdragen, of waarvan zij wederzijds gewaar zijn, in verband met de geldende Gebruiksvoorwaarden of de uitvoering ervan. De term omvat ook dergelijke gegevens, informatie en kennis die beschikbaar worden gemaakt of uitgewisseld in verband met de toegang tot of het gebruik van een toepassing of het niet-openbare deel van de PRG CREW-POORT. Vertrouwelijke eigendom omvat verder elk document, gegeven, informatie, kennis of ander item dat wordt bijgedragen door de Platform Operator of Gebruikers dat uitdrukkelijk als zodanig is aangeduid of als zodanig wordt erkend.

 

(3) Vertrouwelijke eigendom wordt op een veilige manier bewaard. Na het beëindigen van de samenwerking worden schriftelijke informatie en vertrouwelijke zaken, zoals verstrekte of geproduceerde materialen, wederzijds teruggegeven of in zijn geheel overhandigd of, indien aldus overeengekomen, vernietigd.

 

(4) De verplichting onder punt 1 is niet van toepassing op vertrouwelijke eigendom ten aanzien waarvan de bekendmakende partij kan aantonen (i) dat het, op het moment van communicatie door de partij die het heeft verstrekt, ofwel (a) een zaak van algemene bekendheid was , dat wil zeggen reeds gepubliceerd of algemeen toegankelijk, of (b) al bekend bij de bekendmakende partij, of (ii) dat het, na communicatie door de partij die het beschikbaar stelde, een zaak van algemene kennis is zonder schuld van de zijde van de bekendmakende partij, of (iii) dat het, na mededeling ervan, door een derde partij op rechtmatige wijze aan de bekendmakende partij beschikbaar is gesteld zonder beperkingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid of het gebruik ervan.

 

(5) Tenzij expliciet en schriftelijk anders is vermeld, worden de ondernemingen die zijn gelieerd aan de Gebruikers in de zin van § 15 AktG (Duitse aandelenbeschermingswet)[KD2]  ook als derden beschouwd in deze sectie 13.

 

13. Aansprakelijkheid

(1) De Platform Operator en de Gebruikers zijn aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor persoonlijk letsel en voor alle schade die voortvloeit uit opzettelijk of grove nalatigheid. Voor het overige zijn de Platform Operator en de Gebruikers Entiteit, ongeacht de juridische aansprakelijkheidsgronden, alleen aansprakelijk voor de verwijtbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het betreffende contract.

 

(2) Alle aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten voor zover de wet dit toestaat.

 

(3) Deze bepalingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op schade die ontstaat in verband met goederen of diensten die worden geleverd of worden verstrekt door de Gebruikers als gevolg van zakelijke contacten (bijvoorbeeld garantieverplichtingen, aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid). Dergelijke aansprakelijkheid is onderworpen aan de overeenkomsten tussen de Gebruikers met betrekking tot de transactie in kwestie.

 

(4) Een verplichting om een schadevergoeding te betalen komt alleen voor zover de ontvanger niet erkent dat een bericht niet authentiek, niet accuraat of niet intact is en dit niet had kunnen doen met de uitvoering van gepaste zorgvuldigheid.

 

(5) Er moet rekening worden gehouden met de eventuele nalatigheid van de eisende partij.

 

14. Aanpassingen aan de Gebruiksvoorwaarden

 

(1) De Gebruiksvoorwaarden zijn geldig voor onbepaalde tijd.

 

(2) De Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. De geregistreerde Platform Deelnemers worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen en hebben de mogelijkheid om wijzigingen te weigeren. De weigering van wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden zal resulteren in de beëindiging van de platformdeelname van de Platform Deelnemer.

 

(3) De beëindiging van de platformdeelname doet geen afbreuk aan de geldigheid van afzonderlijke contracten tussen de Gebruikers Entiteiten. Ondanks beëindiging blijft het van toepassing op afzonderlijke contracten die zijn gesloten tussen de Gebruikers die de toepassingen gebruiken.

 

(4) Bij beëindiging van de zakelijke relatie met een van de Group Companies, zal de Platform Deelnemer, naar het goedvinden van het bedrijf in kwestie, alle gegevens en software wissen die betrekking hebben op de samenwerking met deze Group Company die hij van de Platform Operator heeft ontvangen en alle dergelijke documenten en soortgelijke materialen vernietigen die zo zijn ontvangen of deze overdragen aan de respectievelijke Group Company, voor zover verenigbaar met wettelijke verplichtingen inzake documentbewaring.

 

(5) Bij beëindiging van platformdeelname zal de Platform Deelnemer naar goeddunken van de Platform Operator alle gegevens en software die van de Platform Operator zijn ontvangen, wissen en alle documenten en dergelijke materialen die zo zijn ontvangen vernietigen of aan de Platformoperator overdragen, in overeenkomst met de wettelijke bewaarplicht. Voor het overige is sectie 4 van toepassing met betrekking tot de gegevens ed. van Group Companies.

 

15. Slotbepalingen

(1) Deze Overeenkomst wordt beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland[KD3] , met dien verstande dat haar wettelijke bepalingen en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 11 april 1980 niet van toepassing zijn.

 

(2) Handelingen met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Gebruiksvoorwaarden kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Hamburg, Duitsland[KD4] . De Platform Operator heeft ook het recht om een rechtszaak aan te spannen bij een andere rechtbank. Voor zover de overeenkomsten tussen de Gebruikers met betrekking tot een bepaald zakelijk contact en de afzonderlijke overeenkomst die daaruit voortvloeit, verschillende voorwaarden voor plaatsbepaling of arbitrage bevatten, zullen geschillen met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden die ook van invloed zijn op de rechten en verplichtingen onder een dergelijk contract, worden beslist conform de voorwaarden op locatie en arbitrage zoals overeengekomen tussen de Gebruikers.

 

(3) De contracten en andere overeenkomsten die worden gesloten tussen de Gebruikers bij het gebruik van de PRG CREW PORTAL worden beheerst door de bepalingen over de controle van het nationale recht en de plaats van vestiging die zijn opgenomen in de bepalingen en voorwaarden van de respectieve Group Company zoals overeengekomen in elk exemplaar. Sectie 16 (1) en (2) zijn dus niet van toepassing op geschillen die uitsluitend voortkomen uit of verband houden met afzonderlijke overeenkomsten.

 

(4) Publicaties en publieke verklaringen van een partij met betrekking tot de voorwaarden van deze Overeenkomst of de Overeenkomst zelf zijn alleen toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De Platform Operator en de Group Companies kunnen opmerkingen van algemene aard over deze Overeenkomst publiceren zonder de toestemming van de Platform Deelnemer, op voorwaarde dat deze niet met naam wordt genoemd.

 

(5) Geen van beide partijen mag adverteren over het feit van de zakelijke relatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Elke schriftelijke toestemming van de platform Operator voor het gebruik in advertenties door het Platform Deelnemer moet worden verkregen bij de bevoegde afdeling van de Platform Operator.

 

(6) Indien één of meerdere clausules van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. De partijen streven er wederzijds naar om de ongeldige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij het economische doel van de ongeldige of onuitvoerbare clausule. Het bovenstaande is analoog van toepassing in het geval van hiaten in de Gebruiksvoorwaarden.

 

(7) Wanneer deze overeenkomst vereist dat een verklaring "schriftelijk" of "in schriftelijke vorm" wordt afgelegd, moet de verklaring zodanig zijn dat identificatie van de uitgevende partij mogelijk is en moet deze worden ingediend bij de andere contractant, hetzij in het oorspronkelijke formaat, per faxapparaat, of per e-mail met eenvoudige elektronische handtekening.

 

(8) De samenstelling en interpretatie van deze Overeenkomst wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de Duitse taalversie. Alle andere versies, vooral deze Nederlands versie, zijn puur voor het gemak en zijn niet gezaghebbend.

 

Hamburg, August 2017

Production Resource Group AG                                    

Germany

 

 

 [KD1]Needs to be adapted for Belgium?

 [KD2]Needs adaptation to Belgian law?

 [KD3]Needs adaptation to Belgian law (door het Belgisch Recht)?

 [KD4]Needs adaptation to Belgian situation?

0%